Пререгистрация на ЮЛНЦ – до 31.12.2020г


Министерство на Правосъдието Съобщение за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, което ни касае (всички клубове, сдружения, федерация и др.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за юридическите лица с нестопанска цел (федерация, клубове, сдружения и др.)

Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството, Ви уведомяваме, че дейностите по регистрацията, промените и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. ще се извършват от Агенцията по вписванията. 

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), който е специален по отношение отчетността на предприятията, юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от закона, приети от съответния орган, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. 

Съгласно §25, ал.1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, е предвиден тригодишен срок, считано от 01.01.2018 г. (до 31 декември 2020 г.), за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища. Производството е безплатно.

Съгласно §25, ал.8 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, със заявлението за пререгистрация могат да бъдат подавани и заявления за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.“ (нов състав на Управителен съвет, Контролен съвет или други органи съгласно устава на юридическото лице с нестопанска цел)

За целта е необходимо в съответната агенция по вписвания, при съответния съд  по регистрация, да се подаде лично от председателя на управит.съвет на сдружението или клуба – заявление за вписване на обстоятелства – образец A15.

Срокът е описан по-горе.

Поздрави!