СЪОБЩЕНИЕ

Моля, до края на  месец Септември 2017 година,  всички дружества да представят актуални поименни списъци на своите членове,  както и необходимият им брой пръстени за следващият състезателен период.Информацията е необходима тъй като през 2018г. пръстените на Федерацията за всяко дружество ще бъдат строго индивидуални! Решението за гореспоменатото се взе с пълно мнозинство на заседание на Управителния съвет на Федерацията от  04.09.2017г. в гр.Пловдив.

Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок, тъй като пръстените за следващият състезателен период ще се раздават еднократно в началото на 2018г.

 

Поздрави:                                                                                                                                                                                                                                         13.09.2017г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                                                                                                                                                                                 гр.Пловдив

Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет“

 

 

ПРОТОКОЛ

04.09.2017г.

Днес 04.09.2017г. в гр.Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Федерацията, по предложение на председателя Димитър Иванов като бяха разисквани следните въпроси:

1.Да се открие банкова сметка на федерацията за улесняване на финансовата дейност.

Гласували: „ЗА“-5; Против-0; Въздържал се: 0

След единодушно гласуване , се взе решение за откриването на такава.

2.Състезателни пръстени за 2018г-. единодушно се взе решение цвета да бъде ярко син., което съвпада с цвета на европейската федерация на гълъбовъдите.По предложение на председателя се обсъди въпроса за индивидуални пръстени за всяко едно сдружение, като индивидуална номерация от 2018г., номера на пръстена ще съдържа: F-две цифри, които ще представляват индивидуалния номер  на всяко едно дружество, номерирани по публикувания списък в сайта.Следващите пет цифри –броя на заявените пръстени от всяко едно дружество. Пръстена съдържа още и годината през която се предава.

Пример:

Омега 2005 Раковски са заявили 5000 бр.

Номера:Ф06-00001 ; Ф06-05000

Също така а председателя Димитър Иванов предлага цвета на пръстените да  бъде ярко син., което съвпада с цвета на европейската федерация на гълъбовъдите.

Гласуване: „ЗА“-5; Против-0; Въздържал се: 0

Предложението се прие единодушно.

 

3.По предложение на Тошо Георгиев се проведе гласуване относно времето през което да става отчитането на резултатите и награждаването на състезателите .След единодушно гласуване се взе следното решение:

Отчитането на резултатите и награждаването на състезателите да се провежда през последната седмица на месец ноември.През тази година да бъде 25.11.2017г,. а откриване на новия състезателен сезон да бъде през последната седмица на месец март.

Гласуване: „ЗА“-5; Прротив-0; Въздържал се: 0

Предложението се прие единодушно.

4.По предложение на Иван Иванов , се проведе гласуване относно:  Предложения от дружествата към Управителния съвет и Общото събрание, да се приемат до края на месец декември, а предложенията  да се разглеждат от Общо събрание преди откриване на състезателния сезон.

Гласуване: „ЗА“-5; Прротив-0; Въздържал се: 0

Предложението се прие единодушно.

 

Димитър Иванов

/председател/

 

Боян Събевски

/член на управителния съвет/

 

Димитър Бухалски

/ член на управителния съвет/

 

Иван Иванов

/ член на управителния съвет/

 

Тошо Георгиев

/ член на управителния съвет/