УСТАВ

УСТАВ

НА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ  С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ”

 

Приет на учредително събрание,

Състояло се в гр. Пловдив  на 08.05.2004г.

Променен и допълнен от общото събрание на 26.04.2017г.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1)Федерацията  е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2)Федерацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3)Членовете на федерацията  не отговарят за задълженията на Федерацията .

(4)Председателите на дружествата отговарят за внасянето на дължимите

     членски вноски.

Наименование

Чл.2. (1)Наименованието на федерацията е “ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ”

(2)Наименованието на федерацията , заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирана федерацията  и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на федерацията .

(3)Наименованието на клоновете на федерацията  се образува като към наименованието на съответното  сдружение се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на федерацията  са: с. Маноле, ул. “45-та”

№ 6

Срок

Чл.4. Федерацията  не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5. Федерацията  осъществява дейност в обществена  полза.

Основни цели и средства на федерацията

Чл.6. Основните цели на федерацията  и средствата за постигането им са:

 1. Националната федерация “ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ” е българско юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност обединяваща сдруженията в страната , които признават настоящия устав .
 2. Националната федерация “ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ” ще се застъпва и защитава пред държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси засягащи интереса на членовете на федерацията
 3. Популяризиране на отглеждането на гълъби от всички породи и по-специално на гълъби високолетци и за продължителен полет.
 1. Развитие и подпомагане на членовете на федерацията  и любителите гълъбовъди в тяхната дейност.
 2. Насочване и координиране дейността по издигане на равнището на гълъбовъдното майсторство и създаване на условия за това.
 1. Сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации и сдружения за организиране и провеждане на състезания и популяризиране на резултатите и постиженията в областта на гълъбовъдния спорт.
 2. Организиране на изложби в окръжен, национален и международен мащаб.
 3. Привличане обществеността, насърчаване творческата активност и самоинициатива на специалисти, деятели и любители, както и висококвалифицирани специалисти.
 4. Периодично актуализиране на уеб страницата на федерацията.
 5. Приема правила и осъществява спортно правосъдие и спортно технически арбитраж.
 6. Излъчва шампионите за съответните групи.

 

 1. ПРИНЦИПИ

Чл.7 Федерацията се изгражда на принципите на:

 1. Равенство ,взаимно уважение между членовете , деятели , съдии и любители без оглед на раса , религия и партийна принадлежност.
 2. Право на глас на всеки член , участие на управлението на федерацията.
 3. Участие в състезания , организирани от  федерацията и други международни сродни организации.
 4. Участие в сродни изложби , организирани от сродни организации.

 

III.             ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл 8. (1)Членуването в федерацията  е доброволно

Чл.9.(1)Членовете могат да бъдат юридически лица.Членовете на “ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ” са всички сдружения и клубове признаващи настоящия устав.

(2)Член на федерацията  може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на федерацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.10. Всеки член на федерацията  има право:

 1. да участвува в дейността на федерацията  и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на федерацията  и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на федерацията ;
 5. да се ползува от имуществото на федерацията  и от резултатите от дейността му.

Чл.11. Всеки член на федерацията  е длъжен:

 1. да внася ежегодно членския си внос
 2. да спазва Устава на федерацията  и да работи за постигане на нейните цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на федерацията  и издигане на нейния обществен авторитет.

Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл.13. 1 Членовете на федерацията се приемат от общото събрание, Кандидатите отправят писмена молба до Управителният съвет, който разглежда молбата и внася кандидатурата в Общото събрание за разглеждане при следващото негово редовно свикване.Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 1. Приемането на нов член в ФВГПП става с писмена молба , която съдържа:
 2. името на клуба или сдружението
 3. трите имена на лицето , което представлява клуба както и точен адрес за кореспонденция.
 4. Копие от устава на клуба
 5. Копие  от Съдебната регистрация на клуба.

 

Прекратяване на членство

Чл.14.(1)Членството се прекратява:

1 С едностранно волеизявление до Управителният съвет на Федерацията

 1. с изключване;
 2. с прекратяването на юридическото лице-член на федерацията;
 3. Член на федерацията , не заплатил членския си внос за дадената календарна година до 31 март на същата автоматически се отстранява .
 4. Клуба чието членство е прекратено , представа да бъде член на ФГВПП .За да бъде отново приет , той трябва да направи нова молба за прием.

(2)При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и федерацията  се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на не погасени задължения на бившия член към федерацията  се извършва прихващане от вземанията му от федерацията . Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл.51, ал.3 от настоящия устав.

(3)Решението за изключване се взема от Управителния съвет на федерацията при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на федерацията .

(4)Отпадането на членството е налице, когато има не внасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 1. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.15. Имуществото на федерацията  се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на федерацията

Чл.16. (1) Всички членове на Федерацията са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.Членският внос е в размер на 100/сто/ лева и се заплаща годишно, не по-късно от 31.03 на всяка година-за текущата година.Встъпителната вноска за всеки нов член на федерацията е 100/сто/ лева.

 (2)По решение на общото събрание членовете на федерацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

Решението се взема с мнозинство повече от половината от присъстващите на общото събрание.

(3)Членовете на федерацията могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4)Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал.3 се определя от общото събрание на федерацията.

(5) Федерацията в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

(6)  Федерацията в лицето на Управителния съвет може да кандидатства пред национални и Европейски фондове, програми за финансиране с проекти за постигане на целите по чл.6 от Устава

Предмет на дейност

Чл.17. (1) Федерацията извършва следната нестопанска дейност, свързана с основния му предмет:администрира държавни и регионални първенства и турнири;организира школи и курсове за гълъбовъдно майсторство, съдийско право и спортно-състезателна дейност; изгражда и стопанисва обекти и съоръжения.

 (2)Приходите от дейностите по предходната алинея се използват за постигане целите на федерацията.

(3)Извършваната нестопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(4)Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на федерацията.

Покриване на загуби

Чл.18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на федерацията. Решението се взема с мнозинство повече от половината от присъстващите на общото събрание.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на федерацията

Чл.19. Органите на федерацията са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл.20. В Общото събрание участвуват до трима представители от всеки клуб или сдружението. Членовете на федерацията участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл.21.(1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2)Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.

(3)Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на федерацията, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4)Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5)Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл.22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава  на федерацията
 2. приема други вътрешни актове
 3. преобразува и прекратява федерацията
 4. приема и изключва членове
 5. 5. избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет и определя възнагражденията им, ако е прието да получават такива.
 6. избира и освобождава председателя на федерацията
 7. одобрява годишния финансов отчет
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на федерацията, освен в случай на несъстоятелност
 9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове
 11. взема решение за участие в други организации
 12. приема основните насоки и програми за дейността на федерацията
 13. приема бюджета на федерацията
 14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос
 15. приема отчета за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност членовете му
 16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на федерацията
 17. Провеждане на общо събрание

Чл.23. (1)Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2)Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл.24. (1)Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на федерацията.

(2)Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на федерацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в сайта на Федерацията-www.bgfederacia.com минимум един месец преди провеждане на Общото събрание.

(4)Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5)Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.

Право на сведение

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете  на сайта на федерацията www.bgfederacia.com, най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.Списък на присъстващите

Чл.26. (1)На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2)В списъка по предходната алинея се включват не повече от трима представители от съответния клуб или сдружение до  момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл.27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл.28. (1)Всички членове имат право на един глас

(2)Право на глас на заседание на общото събрание имат всички опълномощени представители, както и членовете на Управителния и Контролния съвет.

Конфликт на интереси

Чл.29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към федерацията.
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 4. При решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл.30.(1)Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2)За решенията по чл.21, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл.31.(1)Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2)Общото събрание взема решенията чрез явно гласуване, освен в случаите, когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно.

(3)Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила лед обнародване.

Протокол

Чл.32.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специален регистър.Протоколът се води според изискванията на закона.

 (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3)Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл.33.(1) Федерацията  се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на членуващите  сдружения.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на федерацията, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав от пет члена.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.34.(1)Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35.(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на федерацията и да пазят тайните на федерацията и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира председател и секретар от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на федерацията.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на федерацията.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на федерацията.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на федерацията.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на федерацията.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(14) Управителният съвет определя свои член, който да отговаря за финансово-счетоводната дейност.

(15) Управителният съвет може да вземе решение при необходимост за сключване на договор с 3ти лица за извършване на финансово-счетоводната дейност.

 

Кворум и мнозинство

Чл.36.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представляване от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8-9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на федерацията
 2. съществени организационни промени
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за федерацията или прекратяване на такова сътрудничество
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

5.Решенията по т.1-4 се взимат след гласуване от Общото събрание.

Чл.37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на федерацията при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл.38.(1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които уреждат интересите на федерацията.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател. Заместник-председател

Чл.39.(1) Управителният съвет  избира председател, за срок от 3(три) години.

(2) Председателят може да бъде преизбиран без ограничение

(3) Председателят, а при негово отсъствие – член на управителния съвет, ръководи и координира дейността на управителния съвет.

Чл.40.(1) Председателят:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет
 2. организира дейността на федерацията, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
 3. сключва договори от името на Федерацията.
 4. представлява федерацията и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет
 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, късаещи дейността на федерацията
 6. отчита се за своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет

Контролен съвет

Чл.41.(1) Контролният съвет е в състав от трима члена. Избира се от общото събрание за срок от 3(три) години.

(2) Съветът избира от своите членове Председател, който представлява съвета.

Чл.42.(1) Контролният съвет контролира:

 1. спазването на устава
 2. изпълнението на решенията на общото събрание
 3. Правилното водене на деловата,финансово-счетоводната и архивната работа.
 4. законосъобразно и ефективно използване на имуществото, уредите, гълъбите, както и тяхното поддържане и опазване

(2) Контролният съвет има право да извършва проверки и да изисква писмени и устни обяснения от длъжностните лица.

(3) Контролният съвет се отчита на Общото събрание.

V.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.43. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя при необходимост на независими одитори.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.44. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на федерацията и се разяснява годишния финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 45.(1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл.46. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.47. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, федерацията ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл.48. Федерацията има право да  разпределя печалба.

Книги на федерацията

Чл.49.(1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на федерацията и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Федерацията води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически леца.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основание за прекратяване

Чл.50. Федерацията се прекратява

 1. по решение на Общото събрание
 2. при обявяването му в несъстоятелност
 3. с решение на окръжния съд по седалището на федерацията и в определените от ЗЮЛНЦ случаи

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51. (1) При прекратяване на федерацията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на федерацията.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на федерацията. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на федерацията, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на федерацията.

(3) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(4) Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(5) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(6) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на федерация до размера на придобитото.

Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел

Чл.52. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на федерацията  от окръжния съд по седалището му.

VIII. СИМВОЛИ

Чл. 53 1.ФГВПП има свое знаме , емблема , бланка , печат , а също така и почетен знак , грамоти , значки , купи и медали , с които отличава своите членове.

2.Символа на ФГВПП е изобразен чрез гълъб в полет.

   

IХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.54. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.55. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на федерация с нестопанска цел ФГВПП , състояло се на 08.05.2004г. в гр. Пловдив.