Правилник

 1. П Р А В И Л Н И К

 За провеждане на състезания по високо кръгово летене на гълъби между гълъбовъдите, отглеждащи ги в България и членуващи в Сдружение „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

Настоящия правилник е създаден на Събрание на членовете на националния клуб на високолетците „Полет” проведено на 04.06.1988г. в гр.Ст.Загора и е съобразен с всички утвърдени промени приети от проведени редовни заседания на Общото Събрание на ФГВПП-България. Последни изменения и допълнения от 31.03.2018г.

 

Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.1 За да се добие право на участие гълъбовъда трябва да се уведоми съдийската комисия /Председателя на Д-вото/ 7 дни преди датата на полета. Председателя на съответното Дружество трябва да уведоми председателя или секретаря на  СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ” най малко 5 дни преди датата на полета. Председателя или секретаря на  СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ” трябва да информира останалите клубове най – малко  2 дни преди предстоящият протокол. 

За състезанието Купа на България(Long Dey)за да се добие право на участие гълъбовъда трябва да се уведоми съдийската комисия /Председателя на Д-вото/ 10дни преди датата на полета /. 

Чл.2 Състезанието се провежда по продължителен, висок, кръгов полет: отборно и индивидуално.

А) Преди вдигането на гълъбите да попълнят протокола в 1 екземпляр с часа на вдигането и да се приложи снимка на председателя на федерацията или секретаря на федерацията по електронна поща или вайбър(Viber) до 15 минути от началото на полета. В случай, че гълъбовъдът не разполага с необходимите устройства, може да ползва друго устройство, като добави съобщение, че протоколите се изпращат от негово име и се вписват имената на състезателите (гълъбовъдите).

Чл.3 Състезанието се провежда в 2-ва класа, а именно:

А)Клас български породи /Пазарджишки високолетящи.Старозагорски бели и др./

Б)Клас европейски породи /Английски типлер, Будапещенски високолетящи,      Сръбски вертикали и други./

Допълнение от 26.04.2017г.: Състезанията се провеждат, като всяка порода летачи се класира отделно. За да участвуват в класирането, отделните породи да имат минимум 10/десет/ Участвали състезатели за  всяко състезание, членове на федерацията.

 Чл.4 При съставянето на отборите гълъбите трябва да бъдат от една порода.

Чл.5. Броят на вдигнатите гълъби в един отбор не може да бъде по-голям от 10 (десет) и по-малко от 7 (седем). Ако гълъбовъдът вдига два отбора, броят на вдигнатите гълъби не може да бъде по-голям от 20 (двадесет) и по-малко от 14 (четиринадесет).

Чл.6 Вдигания по 4 пъти в годината за млади и 4 пъти в годината за стари гълъби. Зачитат се по два протокола за млади и два протокола за стари.

Чл.7 При провеждането на междуградски състезания отборите на дружеството да бъдат от 3-ма гълъбовъди, участващи с по 8 гълъба /общо 24 гълъба/. За постижения да се зачитат правилата както при отборните вдигания.

            

             Чл.8 През последната неделя на месец Юни се провежда състезание “Long day-Купа на България” за български породи, като награждаването отборно и индивидуално е от първо до шесто място.(Промяна от 26.04.2017г.)

 

          Чл.9 За междуградски състезания гълъбите, включени в отборите могат да бъдат от различни породи, /всеки отбор участва с една порода/.

Чл.10 Отборно, Републиканско ниво на Федерацията, за   класиране се вземат постиженията на летателното време от 2 редовни  вдигания /протокола/, като за крайно класиране се зачита задължително и един протокол от летният сезон с период от 01 Юни до 31Август включително.

Чл.11 За индивидуален най-продължителен полет се взима резултата на гълъб от един редовен протокол без значение зимен или летен.

Чл.12 В края на всяка година да стане отчитането на най-продължителен кръгов полет за отборно и индивидуално класиране по дружества и национален мащаб.

Чл.13 От 2006 година в състезанията не се допускат гълъби, които нямат стандартни пръстени

Чл.14 Участниците нямат право 7 дни преди състезанието, както и по време на състезанието да променят обстановката в гълъбарника и около него /мястото на кацане на гълъбите/.

 

             Чл.15 Състезанието да не започва по-рано от един час преди изгрева на слънцето и не по-късно от 10 часа на същия ден.Състезанията за Пазарджишки гълъби да се провеждат само през уикенда(събота и неделя) и официално обявените дни за почивни от 1 май до 31 Октомври, включително. (Промяна от 26.04.2017г.)

Чл.16 Всички гълъби участващи в протоколите да бъдат маркирани (боядисани), така, че маркировката да се вижда ясно при наблюдение от комисията, когато птиците са в полет (до средна височина ).  

Чл.17 Преди състезанието гълъбовъда има право на 5 минути личен контакт с птиците. Ако това време се пресрочи, отборът отпада от състезанието.

Чл.18 Протокола може да се отмени най-късно предния ден, след обаждане на Комисията и Секретаря на Федерацията. При ненавременно отменяне на протокола и не осъществяване на полета, протокола се зачита. При проведен  редовен протокол не се анулира резултата от съответния такъв.

Допълнение от 16.03.2013г.: Всеки учасник има право да отлага най-много един път за стари и един път за млади в годината.

Чл.19 Всеки един гълъбовъд член на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП”, може да участва при крайното годишно класиране най – много за едно място за различните породи – „за млади и за стари птици”, когато отбора е съставен само от млади птици, за текущата година.

 

Глава II.  ПРАВA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ

Чл.20 Права на съдиите: Всеки човек, който е член на гълъбовъдно дружество, членуващо във ФГВПП, не е свързан с гълъбовъда кръвно, брачно и не е партньор на гълъбовъда, може да бъде действащ съдия.

Чл.21 Съдийската комисия, отчитаща времетраенето на полета е съставена от 3-ма души /двама съдии и гълъбовъда/.

Чл.22 Съдията трябва да има свободен достъп до всяко място, към което е назначен да съди.

Чл.23 Задължения  на съдиите:

А) Преди вдигането на гълъбите да попълнят протокола в 1 екземпляр /без часа на кацането/.

Б) Да запише номера на пръстените,  да маркира( опише в протокола ) гълъбите по свой начин.

В) В графата за забележките да отразят някои специфични белези на гълъбите.

Г) Съвестно да отразят часа на вдигането и кацането на всеки гълъб, да провери гълъбите слезнали от полета след като се преберат в гълъбарника дали отговарят на същите от старта, съответно по номер на пръстен и маркировка.

Д) Да анулират постиженията от полета при неспазване на регламента, като причините бъдат отбелязани в протокола. Да прецени място от където да се наблюдават гълъбите без да се влияе на тяхното кацане.

Е) Ако съдията види причини за дисквалификация на отбора, е длъжен да уведоми гълъбовъда.

           Ж) Всеки съдия да носи със себе си и да има достъп до Правилник на хартиен или електронен носител по време на състезание. (Промяна от 26.04.2017г.)

Чл.24 Всеки гълъбовъд, който пречи на съдията да изпълнява задълженията си трябва да бъде дисквалифициран. Гълъбовъд уличен в измама да му бъдат спирани състезателните права от 1 до 5 години, при повторно нарушение да му бъдат отнети  състезателните права за неопределен период.

Чл.25 При приключване на състезанието да подпишат протокола и да се изпрати на интернет адрес: d.buhalski@abv.bg.

Чл.26 Да не допускат употреба на алкохол по време на състезанието в дома на гълъбовъда. 

 

Глава III:   ПОЛЕТ НА ГЪЛЪБИТЕ

 1. Чл.27 За отборно постижение се взема летателното време на последните седем гълъба, слезли на кафеза, ако гълъбите слезнали на кафеза са по-малко от седем, протокола се анулира.

Чл. 28. Летателното време на гълъб хванат от сокол не се зачита.

Чл. 29 Гълъбовада има право да посочи граничащите къщи /места/ на неговата къща, неговата къща, гълъбарника, калканите, дърво в двора или в граничащите дворове, да се взима под внимание населеното място всички тези места посочени от гълъбовъда да са сравнително близко /радиус 30метра/. Гълъб кацнал на чужда къща или на не посочено преди полета от гълъбовъда место, не се зачита.

Чл. 30  При замръкване на гълъба не се зачита времето на полета докато гълъба се е виждал.

 Чл.31 Гълъб изчезнал по ниско се изчаква 30 минути, след което се дисквалифицира.  Гълъб подгонен от сокол и изчезнал по ниско се изчаква 30 минути, след което се дисквалифицира. Ако гълъбът се забележи, че е кацнал след тази ситуация на непосочените места от гълъбовъда, се дисквалифицира и не се изчаква 30 минути.

            Чл.32 До 5-тия час от вдигането на гълъбите, ако не се виждат протоколните гълъби, протокола се анулира.Протоколните гълъби да се виждат на всеки 2 часа от последното виждане. (Промяна от 26.04.2017г.)

             Чл.33. Зачитането на полета става след подписването на протокол по образец съставен в един екземпляр (един за гълъбовъда) и изпраща фотокопие (пълен протокол с всички графи попълнени) на председателя на федерацията или секретаря на федерацията по електронна поща или вайбър(Viber). За архива на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП“.

В случай, когато гълъбовъдът не разполага с необходимите устройства, ползва друго устройство, като добавя съобщение, че протоколите се изпращат от негово име и се вписват имената на състезателите (гълъбовъдите).

 

Глава IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 Чл.34. Ако гълъбите или гълъб прелетят деня и отговарят на всички останали правила от правилника, гълъбовъдът има право да запали осветлението и да пусне гълъби във волиерата 30 минути преди залеза на слънцето, като база за часа на залеза, който е различен за всеки ден, се ползва сайт за времето.

До 1 час след пускане на гълъбите във волерата и включване на осветлението, състезанието прекъсва.

Зачитат се състезателните гълъби, слезнали в този период от време.

След този 1 час останалите птици се дисквалифицират.

Чл.35 Гълъб които не е собственост на състезателя, няма право да бъде състезаван без картонче удостоверяващо принадлежността му.

Да се награждават с грамоти дружествата, които имат най-много вдигания.

 Чл.36 Типлерите се състезават по световният правилник.

Чл.37 Участието в годишните изложби е само от членове на Федерацията, като се дава предимство на гълъбовъдите с протоколи за годишното състезание.

Чл.38 Всеки гълъбовъд има право да членува в не повече от два Клуба, като има право да се състезава само от името на един Клуб, след предварителна писмена заявка при Секретаря на Федерацията, преди да започне състезанията си за годината.

Ред за уведомяване за протокол /вдигане/

 1. Гълъбовъда уведомява Председателя на Клуба.
 2. Председателя на Клуба( или упълномощено лице от дружеството) уведомява Секретаря на Федерацията ( или упълномощено лице от ФГВПП), не по – късно от пет дни от датата на протокола.
 3. Секретаря на Федерацията ( или упълномощено лице от ФГВПП), уведомява всички Председатели на Клубовете от ФГВПП (по телефона или в сайта на Федерацията ), не по – късно от три дни от датата на провеждане на протокола .
 4. Цялата справка по протоколите се води от Секретаря на Федерацията или от упълномощено лице от ФГВПП

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.39 При отчитането на постиженията на гълъбите, участвали в състезанията от национален мащаб ще се връчат купи на шампионите от клас български породи и клас европейски породи – отборно и индивидуално. Купите за първенците се връчват за постоянно. Гълъбовъдите с постижения второ и трето място се награждават с медали. Награждаване с грамоти се извършва също така на всички постижения от първо до шесто място. 

Чл.40 Годишният членският внос от всички Дружества за СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП” се заплаща на първото годишно заседание на управителния съвет на Федерацията, на секретаря. Дружества, които не са си платили годишният членски внос, не се допускат до състезания на Федерацията.

Чл. 41 СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ” има следната форма на пръстените си :

F  шест цифри / индефикационен номер / BG две цифри / вертикално за годината / , размера на пръстените е 7мм – стандарт и номера на първият пръстен е

F 000001 BG 05

 като всички допълнения са уточнени в гореспоменатият протокол от заседание на управителният съвет.

Чл.42 Годишните заявките за пръстените се извършва от съответното Сдружение към Федерацията до края на м.Октомври предходната година.

Чл.43 Годишните заявки на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП” за пръстени се извършва от оторизирано лице от Управителният съвет на Федерацията до средата на м.Ноември предходната година.

 Чл.44 СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП” разполага с картотека за номерата на пръстените за всяко  Сдружение и общо за Федерацията, водена от оторизирано лице от управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.45 Всички предложения и изменения, касаещи състезателните правилници и Устава на ФГВПП, да постъпват при Председателя на Федерацията в писмен вид, аргументирано, най-късно до края на м.Ноември през текущата година.

Чл.46   Управителният Съвет на ФГВПП се събира в края на годината и разглежда официално всички постъпили Искания и Предложения от Клубовете, след което уведомява всички Дружества  за направените предложения.

Чл.47 През състезателния сезон спортно-техническа комисия ще извършва инцидентни проверки и контрол на произволно избрани състезатели, с платени разходи от ФГВПП. Също така проверка могат да извършват всички членове на Федерацията след представяне на членска карта.

 

Допълнения, приети на Общото събрание на ФГВПП от 16.03.2013г. гр.Пловдив:

 1. Да се приемат за меродавни представените през 1988г. на комисията по стандартите към Европейския Съюз, Български породи гълъби – от списъка. Бъдещи предложения за промени и допълнения, касаещи стандартите, да се внасят мотивирани до края на месец ноември, и приетите предложения от Общо събрание на ФГВПП Б-я, за промяна и допълнение в Стадартите на Български породи гълъби, да се предлагат на съответната Комисия по Стандартизация.
 2. Дати за провеждане на Състезанията «Long day»:

2.1. за Висок и продължителен полет (клас А – Български породи): 30.06.2013г.

2.2. за Продължителен полет (клас Б Европейски породи): 22.06-23.06.2013г.

 1. Обявяване на постигнатите рекордни резултати за отборен полет /за периода на съществуването на ФГВПП България/ от полетите за различните категории /Клас А и Клас Б/ за Млади и Стари птици,  като рекордьорите към момента и за в бъдеще се удостояват с Плакет или Грамота, при официалното награждаване на първенците за състезателния сезон.

Допълнителни разпоредби към правилника касаещи състезанията от 01.05.2021 година

1.В момента, в който се запише часа на вдигане на гълъбите, гълъбовъда снима 1-е дин екземпляр попълнен надеждно и го изпраща на Председателят на федерацията или Секретаря на федерацията по електрона поща или вайбър, до 15 минути от началото на полета.

В случай ,когато гълъбовъда не разполага с необходимите устройства ползва друго устройство като добавя съобщение, че протоколите се изпращат от негово име и се вписват имената на състезателя (гълъбовъда ).

2.След приключване на състезанието до 15 минути, състезателя изпраща надлежно попълнен 1-един екземпляр(Пълен Протокол с всички графи попълнени) на Председателя на федерацията или Секретаря на федерацията по електрона поща или вайбър.

3.При неспазване на така уредените точки (1 и 2 )протоколите се считат за невалидни.

4.При провеждане на дружествени състезания(градско, селско или друг вид турнир) в този ден състезателят от това дружество има право да участва единствено и само в едно състезание(протокол за федерацията или горе упоменатите турнири)

5. Всяка птица (гълъб), след началото на състезанието, която до втория час не заеме височина, така че да не се вижда маха на крилата при вятър до 3 метра в секунда, гълъбът приключва състезанието (анулира се).

А) Ако в деня на вдигане има ниска облачност, при която гълъбите не могат да заемат височина, на която да не се вижда маха на крилата до втория час, състезанието се зачита.

6. От следващата година общите събрания да се провеждат ОНЛАЙН събрания. Управителният съвет избира дата и програма за ОНЛАЙН.

(Промяна от 20.02.2021г.)

Управителен Съвет на ФГВПП-България

СЪСТЕЗАТЕЛЕН  ПРАВИЛНИК-ТИПЛЕРИ

 

       Този правилник е съобразен с всички утвърдени промени приети от проведени редовни заседания на УС на ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ – БЪЛГАРИЯ през годините от 2005г. до 2012г., за редовното провеждане на състезания на членовете на Федерацията, със спортни гълъби /гълъби за продължителен полет/ на територията на Република България.

 

Гл.І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.І  В състезания с гълъбите за продължителен полет, в рамките на Федерацията могат да участват членовете, които са изпълнили своите финансови задължения и квалификационната норма за настоящата състезателна година, които имат подготвено ято за състезания и чиито гълъби носят на крака си пръстен със знака на Клуба. Членският внос се определя на годишното общо събрание на ФГВПП.

  Квалификационната норма се определя  на годишните конференции на Федерацията и се обявява в бюлетините в началото на състезателния сезон.

   С включването си в Клуба, новите членове имат право на участие в състезанието с пръстени на друг съюз или клуб, 5 години след включването им. За текущата година, имат право да участват в състезания, само за “млади гълъби”, с пръстен на Федерацията, или в състезания за “стари гълъби” – които са регистрирани до началото на състезателната година, при Председателя на УС на Федерацията.

 Чл.ІІ Официалните термини /дати/ за състезанията се утвърждават на годишното събрание. Състезанието се провежда в присъствие на делегиран съдия. Официалното начало на състезанието е времето, обявено една седмица предварително. Състезанията във Федерацията се провеждат изключително в Събота и Неделя. Цялото състезание, организира и провежда председателя на /избран на годишното събрание/, с помощта на Състезателната комисия на Федерацията.

Председателят на състезателната комисия на Федерацията се отчита за своята дейност пред годишното събрание на Федерацията, на която представя доклад за състезанията за подписване.

   Всеки състезател подава молба / заявление / за състезание до състезателната комисия на клуба. Състезателната комисия на Клуба представя на Състезателната комисия на Федерацията график за състезанията в рамките на клуба и на Федерацията с делегирани съдии.

1

   Графикът за състезанията трябва да съдържа следните данни:

 

      Термин – дата за провеждане на състезанието, име и през име на състезателя и на съдията, а също така и техните адреси / улица и номер или описание на най-близкото място от което се състезават състезателят и номер на телефона, ако притежава/. Срокът на подаване на заявленията с имената на състезателите и съдиите задължително се обявява в бюлетина на Федерацията.

      Чл.ІІІ Ако състезателят не е в състояние да се състезава в обявения термин /на обявената дата/, трябва да информира съдията и председателя на състезателната комисия на клуба. В противен случай поема разноските за идването на съдията и контрольора. Информирането на председателя на Състезателната комисия на Клуба /Федерацията/ става писмено или по телефона най-късно 3 дни преди заявената дата за състезание.

     Чл.ІV Всеки състезател е длъжен да осигури на съдията и контрольора /ако има такъв/ добра храна 2 пъти, ако състезаващото се ято не кацне до 14 часа /или в рамките на 14часа/

      Чл.V Участието в състезанието е разрешено най-малко с 3 /три/ и най-много с 20 /двадесет/ гълъба.

    Състезанията за стари гълъби – “сеньори”, се провеждат през месеците – ІV, V, VI,   

Състезанията за младите гълъби – “джуниори” ще се провеждат през месеците -, VІІ, VIII, IX

За “Купа” и “Мемориални” състезания /в чест на някого или на някое събитие/ са позволени състезания със сеньори, джуниори и смесени ята.

    Националните мемориални състезания могат да бъдат финансирани и от спонсори, които не са членове на Федерацията , /Клуба/ /член 2/.

   Пр време на един състезателен сезон с едни и същи гълъби не могат да се състезават двама гълъбовъди.

 Най-доброто време /резултат/, се образува, като средно аритметично от трите най-добри времена на редовно проведени състезания. Максимално допустим брой вдигания е по 5/пет/, за всяка от категориите, млади и стари гълъби.

 За  състезанието “Long day-Купа на България” – провеждащо се на дата, предварително определена на общо събрание на ФГВПП, /22 – 23.06./ отборът може да се състои, само от млади или само от стари птици, без смесен отбор.(Изменение от 26.04.2017г.)

 

   Чл.VI Протокол за състезанията получават състезателите чрез Председателя на Състезателната комисия, по 3екземпляра за всяко състезание.

   Протоколите се доставят на състезателите, след обявяване на датата на състезанието, но не по-късно от три дни преди датата на състезанието.

    Един екземпляр от протокола остава у състезателя, вторият се дава на клуба, а третият екземпляр клубът изпраща във Федерацията.

   Състезателните протоколи имат дългосрочна стойност за Клуба и за Федерацията.

 

Гл. ІІ  СЪДИИ КОНТРОЛЬОРИ И ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ

  Чл.VII Съдията при едно състезание трябва да е член на Клуба или на Федерацията. Не може да е в роднински отношения със състезателя и да е непълнолетен /по възрастен от 18 год./

      Всяко състезание, което се провежда без присъствие на делегиран съдия не се признава от Клуба и Федерацията.

     Контрольори на отсъждането делегира /при нужда и усмотрение/ Председателя на Състезателната комисия с точни инструкции за провеждане на контрола. Контрольорът отговаря пред Състезателната комисия на Клуба  или на Федерацията /пред Председателя/.

     На съдия, който идва от друго населено място, състезателят е длъжен да осигури и нощувка.

   Чл.VIII Преди старта на гълъбите в състезанието съдията трябва да внесе в протокола на състезанието името и презимето на състезателя, адреса, датата и часа на започване на състезанието и за какво състезание става дума. Също така в протокола се записва броя и номера на пръстена на всеки гълъб /№/ цвета, възрастта и пола на гълъба.

    В протокола трябва да се упомене и знака за прекъсване на полета /на състезанието/. Съдията е длъжен да дойде на мястото на състезанието най-късно  5 минути преди старта на гълъбите.

   Времето на пристигането на съдията записва лично състезателят в протокола на състезанието.

   Чл.IX На всеки съдия, който е упълномощен от своя клуб, но не се отзове на състезанието или не обяви на председателя на състезателната комисия, че се отказва от съдийството, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност. За да оправдае отказа си от съдийството, съдията трябва да постъпи като състезателя, който се отказва от състезанието съгласно чл.3 на този правилник.

   Ако състезанието не се провежда поради неявяване на съдията, на него се търси дисциплинарна отговорност, а на състезателя се дава възможност да се състезава следващата събота или неделя. Ако състезанието е трябвало да се състои предходния месец, стартът важи за следващия месец, когато се провежда състезание.

  Чл.X Съдията е длъжен да се държи коректно по време на състезанието към състезателя и да провежда състезанието според разпоредбите на този правилник.

 Мястото за наблюдение на състезанието определя самият състезател. То трябва да е отдалечено повече от 10 метра от мястото на кацане, относно мястото на влизане на гълъбите в гълъбарника.

  Съдията е длъжен да наблюдава полета на гълъбите от мястото, от което има най-добра видимост от началото до края на състезанието. В случай на кратко отсъствие, трябва да повери наблюдението на заместник – друг член на клуба или на контрольора, ако такъв присъства. Временното отсъствие се отразява в протокол.

   Чл.XI Заверените протоколи от състезанията – с подпис на председателя на състезателната комисия и печата на клуба се изпращат на адреса на председателя на състезателната комисия на Федерацията в срок от 7 дни след провеждане на състезанието. Удостоверява се с печата на пощата /пощенско клеймо/.

  Всички откази от състезаване на заявените състезатели от клубовете на Федерацията, клубната комисия също изпраща на Председателя на състезателната комисия на Федерацията на гълъбовъдите в срок от 3 дни преди насрочения ден за състезанието.

   Ако има дисквалифицирани състезатели в деня на състезанието, протоколите за дисквалификация също се изпращат на адреса на председателя на състезателната комисия на Федерацията.

  Чл.XII Състезателната комисия на Федерацията в срок от 15 дни след завършване на термина /датата/ за състезание, заверява валидността на получените протоколи и след това цялата документация предава на Председателството и на секретаря на Федерацията, който от своя страна обявява резултатите в Бюлетина на Федерацията /междинните резултати/, а след приключване на всички състезания се обявява и крайната класация на постигнатите резултати в състезанията на Федерацията – име, презиме, номерата на гълъбите на състезателя, постигнати резултати и дата на провеждане на състезанието.

  Решението на Състезателната комисия на Федерацията за удостоверяване / признаване / на времето, трябва да е напълно в съответствие със състезателния правилник.

 

Гл. ІII  ПОЛЕТ НА ГЪЛЪБИТЕ

Чл.XIII След старта ятото от гълъби може да не се вижда първите 2 часа. Преди края на втория час състезателните гълъби трябва да бъдат видяни /забелязани/ от страна на съдията.

   След втория час гълъбите – състезатели трябва да бъдат виждани от страна на съдията всеки следващ час.

   След първото появяване на гълъбите след старта се прилага т.2, която гласи “Гълъбите трябва да се виждат всеки час”.

Отделен от ятото гълъб може да лети самостоятелно извън ятото не повече от 1 /един/час.

Чл.ХIV Полетът е нормален /редовен/, ако кацнат толкова гълъби, колкото са излетели. Ако граблива птица отнесе гълъб или го подгони и принуди да кацне, до гълъбарника им в район от 65 м. от гълъбарника, съдията отразява този случай в протокола- времето на нападението на грабливата птица и № на пръстена на гълъба. Такъв гълъб се отписва сякаш не е летял изобщо. Останалите гълъби трябва да летят според правилника – чл.13.

Чл.ХV  Ако са стартирали 3 гълъба и се появи случай от чл.14, този състезателен полет се прекъсва /дисквалифицира се/ защото в този случай ятото наброява по-малко от 3 гълъба.  / чл.5 т.1/

Чл.ХVІ  Нощният полет започва в онзи момент, когато се запалят градските улични светлини. Ятото трябва да наброява толкова гълъба, колкото при стартирането. Вземайки предвид евентуален случай от чл.8 на състезателя е разрешено да запали светлина над гълъбарника, когато той прецени, че това е нужно. /при дропиране/

            Чл.ХVІІ  В нощния полет гълъбът не може да лети повече от един час извън ятото. Ако гълъб се отдели от ятото или ятото се разпадне, съдията е длъжен да документира тази промяна.

  Ако гълъб, отделил се от ятото, отново се включи в ятото и лети известно време с останалите гълъби, прекараното време извън ятото не се отразява, нито влияе на качеството на полета.

   Ако някой гълъб не влезе в ятото състезателят е длъжен чрез някакъв знак, в рамките на този 1час, включително 60 минута, да прекъсне полета.

   Доколкото през следващия час от подаването на знака /пускане на дропер/ не успее да свали ятото, полетът се дисквалифицира.

След кацането и на последния гълъб в продължение на 1 /един/ час всички състезателни гълъби трябва да бъдат в клетката си и да бъдат показани /освен дропера/ на съдията, за идентификация.

Чл.ХVIIІ   Ако гълъб от състезателното ято кацне на позволеното място без предварителна употреба на вече определения знак за прекъсване на полета, то неговото време се приема за дължина на полета на цялото състезателно ято. За време от 1 час трябва да кацнат всички останали гълъби със или без употреба на знака за кацане /пускане на дропер – чл.17/.Ако тези условия се изпълняват, полетът е редовен /валиден/ .

Чл.ХIХ Правилата за дневен и нощен полет са едни и същи – идентични.

Чл.ХХ Ако гълъбите кацнат по тъмно в кръг от 65 м от гълъбарника състезателят трябва в срок от 1 час да ги покаже на съдията, който установява броят и съответствието на номерата на гълъбите – състезатели.

  Ако в предвидения срок състезателят не покаже на съдията гълъбите, полетът се дисквалифицира.

 

Гл. IV  ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

 Чл.ХХІ Ако гълъбите – състезатели, които се състезават, нарушават някое от правилата на този правилник, такъв полет ще бъде дисквалифициран рано, и състезание, при което в началото, в края или по време на полета гълъбите кацнат на разстояние по-голямо от 65 метра от мястото на излитане съответно кацане или от гълъбарника. Това не важи за дроперите.

   – Дисквалифицира се полета, ако един гълъб или състезателното ято кацнат където и да е, а след известно време полетят и пак продължат полета.

– За нередовен се смята и полет, при който се употребяват типлери – летци за дропери.

  – Полетът се дисквалифицира ако в рамките на един час от момента на употреба на знака за кацане всички гълъби от състезателното ято не кацнат на определеното място.

   – Състезателно ято с определени номера на пръстените, през един състезателен сезон, може да представи на състезание само един състезател. Това важи за клубни и други състезания в рамките на Федерацията. /Клуба/

Чл.ХХІІ   Дисквалифицират се състезатели, които :

–          с непозволени действия, въздействат върху полета на гълъбите

–              съзнателно или несъзнателно по време на полета на гълъбите-състезатели позволяват да излетят от гълъбарника един или повече гълъби;

 На членовете на клуба респективно на Федерацията, които независимо по какъв начин пречат или подпомагат полета на състезателното ято, което в този ден се състезава, се налага дисциплинарно наказание.

Чл.ХХIIІ  Всеки състезател, който не е доволен от работата на съдията, т.е от неговото съдийство, подава възражение до председателя на Състезателната комисия на Клуба в срок до 3 дни след провеждането на състезанието.

    Възраженията по повод на проведеното състезание в срок от 3 дена може да подаде и всеки друг член на Клуба или на Федерацията, също така до председателя на състезателната комисия на Федерацията.

    Ако състезател или какъвто и да е друг член на клуба не постъпи по гореописания начин и изказва недоволството си от работата на съдията или от валидността на проведеното състезание по друг начин /клюки, оклеветяване и т.н./ – подлага се на дисциплинарно наказание.

Чл.ХХIV Забранява се употребата на алкохол от състезателите и делегираният съдия, както и прекалената употреба на алкохол от присъстващите други членове на Клуба, по време на състезанията. В противен случай полетът се дисквалифицира.

   При провеждане на състезание състезателят не е задължително да присъства на старта и при кацането на гълъбите.

 

Гл.V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.XXV Наградите на състезателните /дипломи, купи, медали и др.награди/ ще се връчат в края на състезателната година на официалната част от редовната годишна конференция /събрание/ на Клуба /Федерацията/.

Чл.ХХVІ  За тълкуване и прилагане на този правилник е меродавно мнението на състезателната комисия на Клуба или Федерацията.

Чл.ХХVІІ Измененията и допълненията на този Правилник прави Общото събрание на Федерацията по предложение на Състезателната комисия.

 

 

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК

 

 

Гл.I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За управление на дисциплинарни нарушения на членовете – гледачи на спортни гълъби за продължителен полет от ФГВПП.

 Чл.1 Правилникът за дисциплинарните нарушения има за цел преди всичко да защитава членовете-гълъбовъди – спортисти и състезатели, организирани в клубове т.е. отделни лица от Клубовете, от непозволени действия на други лица или клубове членове на Федерацията, както и да защитава правата и интересите на делегатите също така и правата и задълженията на членовете на Клуба и Федерацията като цяло.

Чл.2  Правилникът за дисциплинарните нарушения регулира правилата на поведение на делегатите от клубовете на Федерацията както и на всички други членове на клубовете от Федерацията, както и на всеки отделен член за съблюдаване и спазване разпоредбите на Статута на Клуба и Федерацията и на другите нормативни актове и решения на председателството на Конференцията на Федерацията или Клуба. Осигурява осъществяването на правилни и здравни спортсменски отношения и дисциплина между състезателите със спортни гълъби за продължителен полет.

Чл.3   Правилник за дисциплинарните нарушения за утвърждаване на позволени действия и утвърждаване мерки за извършените нарушения, налагане на наказания и извършване на същите като поправителни мерки при неубоздани членове на Клуба и Федерацията.

Чл.4  Видове нарушения на членовете:

  Като действия, който се възприемат за нарушения и които възникват при извършване или пропуск да се извършат поставените задачи, заради които извършителят се наказва, се приемат следните:

 1. Нарушаване разпоредбите на Статута на Клуба и Федерацията на Състезателния правилник, на Статута на кубовете във Федерацията, както и на други приети актове, взети на Конференции или от председателствата на клубовете, съответно  на  Федерацията.
 2. Неспазване правата на отделните членове на Клуба
 3. Разклащане на единството вътре в клубовете и във Федерацията
 4. Непрозрачна и вяла финансова дейност на Клуба и Федерацията.
 5.   Кражба, унищожаване, хващане и присвояване препродаване и подаряване на чужди гълъби от членове на клубовете във Федерацията.
 6. Пречене на състезанието – съзнателно или несъзнателно от страна на членове  и състезатели.
 7. Злоупотреба с положението на членовете на Клуба и делегатите на Федерацията.
 8. Неизпълнение на финансови задължения и непредставяне на отчет за провеждане събрания на Клуба и пред Федерацията,
 9. Самоволно присвояване на власт в Клуба или Федерацията.
 10. Занижаване работата на вътрешния контрол
 11. Възпрепятстване на Контролните органи или установяване собствеността на гълъбите – откраднати или хванати, препятстване осъществяването на длъжността на съдията и на контрольора по време на състезание от страна на членовете на Клуба или на Федерацията.
 12. Неявяване на съдия или контрольор без уважителни причини на състезание в даден клуб или в рамките на Федерацията.
 13. Неправилно ръководене на състезание от страна на съдия или контрольори при несъответствие с разпоредбите на Състезателния правилник във вреда или в полза даден състезател при състезания в клубовете или съюзно състезание.
 14. Фалшифициране на документи или протоколи или унищожаване на протоколи от състезанията или други официални документи на Клуба или Федерацията.
 15. Подаване на недостоверни жалби против членовете на клубовете, разпространяване на клюки за членовете на клубовете и Федерацията, разпространяване на закани след определения срок за подаване на жалби и възражения относно състезания на членове на Клуба или Федерацията.
 16. Неоправдано отсъствие на делегати от насрочени заседания на Председателството, от Конференцията на Клуба или на Федерацията, а също така и неявяване на делегати от клубовете за Общото събрание на Федерацията.
 17. Забранява се поставянето на халки, пръстени за текущата година на старите гълъби
 18. Наказуемо е деянието на комисия или отговорен член, които не са взели мерки в отговор на жалби против отделни членове на Клуба или Федерацията.
 19. Неизпълнението на задълженията на отделните членове на Клуба и на Федерацията, както и всички други целенасочени действия, които вредят на името на /на имиджа / на Клуба или на Федерацията на този спорт изобщо
 20.   Председателството или Конференцията на Федерацията или Клуба може да вземе решение за изключване за неопределено време на даден член, ако се докаже или установи, че той е навредил на името и авторитета, може да бъде осъден със съдебно решение на отнемане на гражданските му права; ако на обществено място със своето поведение или действия опетни образа на член на Федерацията, ако наруши разпоредбите на Статуса на клуба или Федерацията и решенията на Председателството, Конференцията или Общото събрание на Федерацията.  

В този случай членовете нямат право на възражение.

Чл.5  За споменатите в чл.4 нарушения са отговорни извършителите на непозволени действия или тези, които са пропуснали да извършат определени служебни задължения. В същата степен за виновни се считат и помощниците им,  подстрекателите, укривателите на нарушението, нарушителя и предмета на нарушението.

Гл.ІІ  НАКАЗАНИЯ

Чл.6 За извършени нарушения по чл.4 от този Правилник могат да се налагат следните наказания-

–          официално предупреждение-устно

–          писмено мъмрене

–          отнемане на състезателни права на отделен член на Клуба, или на целия клуб в рамките на Федерацията за срок от 1 до 3 години.

–          Лишаване от права за заемане на ръководни длъжности в клуба или Федерацията

–          Изключване на отделни членове на Клуба или на Федерацията

 

Гл. ІІІ  ПРОЦЕДУРА

Чл.7 Жалба срещу извършител на Нарушение, подстрекател, помощник или укривател т.е съучастник може да подаде всеки член на клуба или на Федерацията / До ”Вътрешен контрол” и “Състезателна комисия на Клуба или Федерацията

Чл.8

 

 Дисциплинарната комисия е длъжна в срок от 8 дни след подаване на жалбата да организира процедура за изясняване на нарушението като уведоми за това лицето, срещу което е подадена жалбата.

Чл.9 Комисията е длъжна да призове нарушителя/ или представител на клуба/ срещу когото е жалбата и в негово присъствие да разгледа /обсъди/ нарушението и да вземе решение за наказание.

 Чл.10 Не може да бъде член на дисциплинарната комисия член на Клуба, Федерацията, който е роднина на нарушителя или самият той е нарушител, или е член на клуба срещу който се провежда дисциплинарна процедура.

  Чл.11 Попълването на дисциплинарната комисия се решава от председателя на Председателството на Федерацията и това става от редиците на делегатите на клубовете.

Чл.12  Като облекчаващо вината обстоятелство се приема фактът, ако нарушителят е нов член. Също така ако нарушението е извършено по заблуда или чрез измама; ако нарушителят веднага си е признал нарушението и е изпратил очевидно съжаление за стореното.

Чл.13  Процедурата за разследване на едно нарушение от момента, в който е започната до момента на вземане решение за наказание или освобождаване налага отстраняване на нарушителя от всички активисти както в клуба, така и в Съюза. Същото важи и за клуб-член на Федерацията.

Чл.14 Против решение за наказание или освобождаване от него може да възрази всеки член на Клуба или на Федерацията чрез Жалба до редовната годишна конференция на Клуба или Федерацията.

Чл.15   Ако взетото решение за наказание, изключване от Клуба или Федерацията, откриване на нова процедура по искане на извършителя може да разреши само Вътрешният контрол и то ако има достатъчно доказателства и основание за това. Против решението на Вътрешния контрол може да се подаде жалба до Годишното събрание на Федерацията.

Чл.16  За извършени нарушения по чл.4 от този Правилник точки 1,2,3,4,8,16,17,18,19 се определят наказания за период от 1 до 3 години. По останалите точки от чл. 4 на този правилник не могат да се налагат  наказания за определен период от време. Те се смятат за окончателно произнесени и против тях може да се подаде жалба единствено и само до годишното събрание.

 Чл.17 Що се отнася до временните наказания, след изтичане на половината от определения период от време, наказаният може да подаде молба за намаляване на наказанието чрез управителния съвет на комисията за вътрешен контрол до Председателството и общото събрание на Федерацията.

 Чл.18 Срещу решението за потвърждаване на наказанието в отговор на жалбата на нарушителя, която произнесе Конференцията /или Общото събрание/ на клуба или на Федерацията не може да се подава жалба и тя е окончателна.

                              

    ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.19 За тълкуване и опазване на този Правилник е меродавна Дисциплинарната комисия на Клуба или Федерацията.

   За правилното приложение на този Правилник отговарят Съветът за вътрешен контрол на Клуба или на Федерацията.

   Изменения и допълнения на този Правилник на Съюза по предложенията на Дисциплинарната комисия съгласува с Председателството на Конференцията на Федерацията.

Чл.20 Този Правилник влиза в сила / веднага.

С влизането в сила на този правилник престават/спират да важат всички взети досега решения на Съвета във връзка със санкциите на дисциплинарни нарушения.

 

Управителен Съвет на “ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ – БЪЛГАРИЯ”.

 

С Т А Н Д А Р Т

за порода   „Пазарджишки високолетач”

Порода, създадена в началото на миналия век в Пазарджик и региона, чрез кръстосване на бели и черни гълъби, отличаващи се освен с височината, така и с продължителността на полета. Отглеждат се във всички възможни цветове и шарки. Гълъбите летят и на голяма височина с продължителност 5-6 часа. Стремежът при породата е, освен към постигането на продължителност при полета, така и към височина. При добре тренирани птици са получени резултати над 9-10 часа. Специфично е “стоенето” във въздуха, при което птиците са с разперени опашки, крилата също са разперени, но не се размахват постоянно, а само потрепват с върховете на маховите си пера. Това се наблюдава при подходящи въздушни течения. Така или иначе имаме пълно основание да кажем, че тази селекционирана в нашата страна порода, може да спори с известните породи високолетачи от съседните страни и Европа.

 • Тяло – средно едро, леко изправено, с атлетична и съразмерно развита мускулатура.
 • Глава – средно голяма, добре закръглена, хармонична спрямо тялото.
 • Очи – изцяло белите гълъби са с тъмни очи, като околоочията са тънки и също бели. Цветните и шарените гълъби са с бели или жълти очи, а околоочията са също бели. Тези белези, както и цвета и шарката са второстепенни, и на тях не се отдава голямо внимание.
 • Врат – средно дълъг, широк в раменетеи, стесняващ се под главата. Под клюна при някои екземпляри има “гемче” или “гушка”, което не дава предимство, но не се счита и за грешка.
 • Гърдите са широки, леко изпъкнали, със здрава мускулатура.
 • Гръб – широк, стесняващ се към опашката, в една линия с нея.
 • Крила – сравнително широки, дълги и здрави. Лежат върху опашката и достигат на 1-2 см от нейния край. Има и такива, които свалят крилете под опашката, наречени асмаканатлии. Възможна е лека къдравост по щитовете на крилата, което не се смята за предимство или грешка.
 • Опашка – от 12-16 добре застъпващи се и добре подредени, здрави, широки пера. По време на полет опашката може да е разперена, което позволява на гълъба да лети бавно и да планира. Обърнато или разцепено перо в опашката е грешка /дефект/.
 • Крака – средно дълги, червени до виолетово сини, без оперение.
 • Перушината е здрава, еластична, гъста и добре прилепнала към тялото. Напудрена е с бял прах.
 • Цвят и шарка – отглеждат се във всички възможни разцветки, а също така бели и шарени, като при последните се търси някаква симетрия и красота. Цветът и шарката нямат особено значение.

Големи грешки: продълговата глава, много високо и изпъкнало чело, тънък врат, розово или жълто околоочие, много къси или жълти крака или с оперение, наведена стойка, тънък и много дълъг клюн, изпъкнали очи.

Малки грешки: тъмен клюн, различни очи /едното тъмно, а другото цветно/

Оценка: общ вид, фигура, перушина, глава, околоочие, опашка, шарка.

Пръстен – 7 мм.

 

Забележка: този ПРОЕКТ за Стандарт е взаимстван от стандарта за „Пазарджишки високолетач”, който е представен на „Комисията по стандартите към европейския съюз на отгледвачите на дребни животни”, за вписване в регистъра на съюза, както и от Публикувания стандарт за породата Разарджишки високолетачи в изданието – „Местни породи гълъби” на „Съюза на зайцевъдите, гълъбовъдите и природолюбителите в НРБ” от 1988г.!

 

Правилник за провеждане на състезания по високо кръгово летене на пакистански гълъби, отглеждани от гълъбовъди в България и членуващи в Сдружение „ФГВПП БЪЛГАРИЯ“.

 

Глава 1. Общи разпоредби

 

Чл. 1. За да се добие право на участие, гълъбовъдът трябва да уведоми съдийската комисия (Председателя на Дружеството) 7 дни преди датата на полета. Председателят на съответното дружество трябва да уведоми председателя или секретаря на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП“ най-малко 5 дни преди датата на полета. Председателят или секретарят на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП“ трябва да информира останалите клубове най-малко 2 дни преди предстоящия протокол.

 

За състезанието „Купа на България“ (Long Dey), за да се добие право на участие, гълъбовъдът трябва да уведоми съдийската комисия (Председателя на Дружеството) 10 дни преди датата на полета.

 

Чл. 2. Състезанието по продължителен и висок кръгов полет се провежда отборно и индивидуално.

 

Чл. 3. Броят на вдигнатите гълъби в един отбор не може да бъде повече от 10 гълъба и по-малко от 7 гълъба. Ако гълъбовъдът вдига два отбора, броят на вдигнатите гълъби не може да бъде повече от 20 гълъба и по-малко от 14 гълъба. Двете отбора се вдигат по едно и също време.

 

Чл. 4. Вдиганията се правят по 2 пъти за млади и 2 пъти за стари гълъби. За годишната класация се взима по 1 протокол за млади и 1 протокол за стари.

Чл. 5 През първата неделя на месец Юли се провежда състезание „Long day-Купа на България“ за пакистански високолетци, като награждаването отборно и индивидуално е от първо до шесто място.

 

Чл. 6. Отборно, Републиканско ниво на Федерацията, за класиране се вземат постиженията на летателното време от 1 редовен протокол. За индивидуален най-продължителен полет се взима резултата на гълъб от един редовен протокол.

 

Чл. 7. В състезанията не се допускат гълъби, които нямат стандартни пръстени F –– .

 

Чл. 8. Участниците нямат право 7 дни преди състезанието, както и по време на състезанието да променят обстановката в гълъбарника и около него /мястото на кацане на гълъбите/.

 

Чл. 9 Състезанието да не започва по-рано от един час преди изгрева на слънцето и не по-късно от 8 часа на същия ден. Състезанията да се провеждат само през уикенда (събота и неделя) и официално обявените дни за почивни от 01.06. до 30.08.

 

Чл. 10. Всички гълъби участващи в протоколите да бъдат маркирани (боядисани), така, че маркировката да се вижда ясно при наблюдение от комисията, когато птиците са в полет (до средна височина).

Чл.11. Всеки участник има право да отлага протокол най-много един път за стари и един път за млади в годината.

 

Глава 2. Права и задължения на състезателите и полет на гълъбите.

 

Чл.12. Всеки участник се състезава с отбор от 7 гълъба и 3 резерви. Засича се времето на 7-те гълъба от основният отбор. При не полетял, изяден от граблива птица или друг проблем с гълъб от основният отбор, на негово място влиза резерва по избор на участника.

 

Чл.13. При старта на състезанието, ако гълъб откаже да се вдигне, собственикът е длъжен да го вдигне до 10 минути, без значение къде се намира гълъбът. В противен случай гълъбът се анулира.

 

Чл.15. Ако гълъб изчезне по-ниско, трябва да се върне до 45 минути на същата височина или по-високо. В противен случай се анулира.

 

Чл.16. До десетия час от полета, гълъбите трябва да се оприличат. Ако има гълъби във височина сходни на тези, които не са оприличени, се изчаква да намалят височината, за да се оприличат.

 

Чл.17. Гълъбите, които са оприличени вече, трябва да се показват на всеки 2 часа.

 

Чл.18. Анулира се гълъб, който идва по-ниско и не е видян в предходният 1 час във височина.

 

Чл.19. Ако граблива птица забие гълъб, той трябва да се покаже до 30 минути. В противен случай се анулира.

 

Чл.20. За отборно постижение се взема летателното време на 7 гълъба. Ако гълъбите, слезли на кафеза, са по-малко от 7, протоколът се анулира.

Чл. 21. Летателното време на гълъб, хванат от сокол, не се зачита.

Чл. 22 Задължително до един час от старта всеки гълъб трябва да се изнесе във височина, в която не се вижда с просто око маха на крилата (точка). В противен случай се анулира.

Чл. 23 При лошо време – вятър над 3,5 м/с или дъжд, точката за височина отпада.

Чл. 24 При замръкване на гълъба не се зачита времето на полета докато гълъба се е виждал.

Глава 3. Права и задължения на съдиите:

Чл. 25 Всеки човек, който е член на гълъбовъдно дружество, членуващо във ФГВПП, не е свързан с гълъбовъда кръвно, брачно и не е партньор на гълъбовъда, може да бъде действащ съдия.

Чл. 26 Съдията трябва да има свободен достъп до всяко място, към което е назначен да съди.

Чл. 27 Задължения на съдиите:

А) Преди вдигането на гълъбите да попълнят протокола (без часа на кацането).

Б) Да запише номера на пръстените, да маркира (опише в протокола) гълъбите по свой начин.

В) В графата за забележките да отразят някои специфични белези на гълъбите.

Г) Съвестно да отразят часа на вдигането и кацането на всеки гълъб, да провери гълъбите слезли от полета след като се приберат в гълъбарника дали отговарят на същите от старта, съответно по номер на пръстен и маркировка.

Д) Да анулират постиженията от полета при неспазване на регламента, като причините бъдат отбелязани в протокола. Да прецени място от където да се наблюдават гълъбите без да се влияе на тяхното кацане.

Е) Ако съдията види причини за дисквалификация на отбора, е длъжен да уведоми гълъбовъда.

Ж) Всеки съдия да носи със себе си и да има достъп до Правилник на хартиен или електронен носител по време на състезание.

Чл. 28. При приключване на състезанието да подпишат протоколите и да ги изпратят на Интернет адрес: d.buhalski@abv.bg или Viber на секретаря на федерацията Д. Бухалски.

Чл. 29. Ако има опит за измама от страна на гълъбовъда, комисията е длъжна да прекрати протокола.

Чл. 30. Комисията следи, никой да не ръкопляска и подсвирква на слизащи или гонени от сокол гълъби.

Чл. 31. Съдийската комисия, отчитаща времетраенето на полета, е съставена от 2-ма души (един съдия и гълъбовъда).